Пн - Пт 09:00 - 18:00, Сб - Нд - Вихідний
Тел.:

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ВІЗОВОЇ ПІДТРИМКИ

                                                                                                                                                            

Фізична особа-підприємець Попович Євген Олександрович (далі - " Виконавець "), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

 

ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Консультаційні послуги, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору.

Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб, відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адрсою https://avisa.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

Користувач, фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг, в подальшому - Замовник.

Сторони – Виконавець та Замовник.

Консультація - комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданих питань з метою надання йому необхідної інформації.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується від імені і за рахунок Замовника здійснити дії щодо надання візової підтримки в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі в країни США, Канада або Британия.

1.2. Замовник  зобов'язується оплатити Виконавцю вартість потрібних йому послуг, у термін передбачений Договором.

1.3. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті(гривні) за комерційним банківським курсом на день укладення Договору.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. На момент підписання Договору, ознайомити Замовника з інформацією про властивість та характер послуг (про правила та терміни, встановлені Посольством з прийому та видачі документів, про строки надходження документів в Посольство, можливі причини відмови у видачі візи, тощо).

2.2. Забезпечити візову підтримку у повному обсязі, а саме:

 • заповнити візову анкету, призначити дату подачі документів, а при необхідності, забронювати авіаквитки та готель для Замовника.
 • перекласти документи Замовника на англійську мову (у разі потреби).
 • за кошти Замовника сплатити консульський збір.

2.3. Повідомити Замовника про виконання даного Договору.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. У термін передбачений Договором, здійснити першу частину оплати, яка становить 50% від загальної суми вартості послуги.

3.2. Надати Виконавцю усі необхідні документи для належного виконання Договору. Згідно Договору,  документацію необхідно надати безпосередньо Замовником на, або до встановленного Виконавцем терміу.

3.3. Перед подачею документів до Посольства або іншої відповідної установи(організації), здійснити остаточний розрахунок по данному Договору.

 

 1. УМОВИ ТА СРОКИ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

4.1. У випадку зміни умов виконання даного Договору (зміна дат, термінів, кількості віз,  тощо) з ініціативи Замовника, даний Договір втрачає свою силу та вважається не дійсним. У такому разі потрібно буде укласти новий Договір між Виконавцем та Замовником.

4.2. При порушенні п.3.2., Договір вважається розірваним з ініціативи Замовника. Здійснена оплата, при цьому, не повертається.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Замовник несе відповідальність за виконання даного Договору, при умові повної оплати у встановлені терміни та згідно умов данного Договору.

5.2. Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Замовником у разі:

 • порушення Замовником положень п.3.1, 3.2.,3.3 даного Договору;
 • виникнення проблем, складностей та негативних наслідків, що виникли внаслідок втрати закордонного паспорта Замовником;
 • невідповідністі надання візової підтримки необґрунтованим очікуванням Замовника, внаслідок його суб’єктивної оцінки;
 • виникнення наслідків, пов’язаних з неправдивістю наданих для оформлення візи/віз, документів Замовника (паспорт, довідка, довіреність, прострочені візи, депортації і т.д.).

У цьому випадку, Виконавець має право, в односторонньому порядку, розірвати Договір та не повернути завдаток Замовника.

 • невиконанні доручення на умовах Договору, з вини третіх осіб, а саме Посольств або Консульств.

5.3. У випадку відмови у відкритті візи Замовнику та згідно п. 1.2 Договору, кошти Замовнику не повертаються.

5.4. Виконавець має право  в односторонньому порядку розірвати Договір до моменту подачі документів в візовий центр, чи Посольство у випадку невиконання Замовником пп.3.1., 3.2. Договору. Виконавець повинен повідомити Замовника письмово, чи в усній формі у 10-ти денний термін.

5.5. У випадку згідно що до п.5.3 чи п.5.4. Виконавець повинен повернути всі оригінали документів Замовника.

5.6. Якщо Замовник, в односторонньому порядку, відмовляється від отримання послуг Виконавця, грошовий завдаток Виконавцем не повертається Замовнику.

 

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Сторони стверджують, що персональні дані фізичних осіб, які стануть або можуть стати відомі Сторонам у зв’язку з укладенням та виконанням даного Договору, будуть охоронятись відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Замовник, проставлянням свого підпису під текстом Договору, надає Виконавцю цього Договору свою добровільну згоду на:

 • обробку будь-яким способом будь-яких наданих своїх персональних даних з метою підтримання контактів між Сторонами з приводу виконання комерційних умов цього Договору, забезпечення реалізації господарсько-правових відносин Сторін цього Договору, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
 • включення своїх персональних даних до баз персональних даних, власниками яких є Сторони цього Договору. Кожна з осіб, що підписала цей Договір, проставленням свого підпису під його текстом підтверджує, що кожна із Сторін цього Договору повідомила її про володіння її персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, її права як суб’єкта персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних», мету збору її персональних даних та осіб, яким передаються її персональні дані.

 

 

 1. ФОРС МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

7.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

7.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

7.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

7.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

8.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її видалення з вебсайту Виконавця.

8.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на вебсайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Всі серйозні розбіжності між сторонами, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, або  випадках, не передбачених даним Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Умови даного Договору можуть бути змінені, за взаємною згодою сторін, з обов’язковим складанням письмового документу.

9.3. Договір має бути укладено на підставі угоди сторін і вступає в силу c моменту його підписання обома сторонами.

 

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                                    

Фізична особа-підприємець

Попович Євген Олександрович

ІПН: 3042118018

Контактний телефон: +38 (097) 577-27-27

Зворотній зв'язок

Введіть ім'я
Введіть ваше мiсто
Введіть номер телефону